Gewerbe w Niemczech warto czy nie warto

Gewerbe w Niemczech warto czy nie warto?

Gewerbe w Niemczech to jednoosobowa działalność gospodarcza. Może być ona związana z handlem, usługami bądź rzemiosłem.

Określeniem „mała działalność gospodarcza” (Kleingewerbe) nazywamy firmę, która jest zwolniona z podatku VAT (Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer) na podstawie paragrafu 19 UStG (Umsatzsteuergesetz). Po przekroczeniu w pierwszym roku prowadzenia małej działalności obrotu w wysokości 22.000 euro, w kolejnym roku od stycznia jest się płatnikiem VAT-u.

Działalność gospodarcza w Niemczech musi spełniać pewne cechy. Powinna ona mieć charakter długoterminowy, przynosić zyski, aktywnie budować gospodarkę poprzez sprzedaż bądź usługi oferowane przez prowadzącego działalność.

Mała działalność gospodarcza może być prowadzona jednoosobowo (Einzelunternehmer) bądź w formie spółki cywilnej (Gesellschfaft bürgerlichen Rechts). Decydując się na jednoosobową działalność, trzeba pamiętać, że odpowiadamy za zaciągnięte zobowiązania bez żadnych ograniczeń całym swoim majątkiem (unbegrentzte Haftung).

Zalety prowadzenia działalności w Niemczech:

Mała działalność gospodarcza jest atrakcyjna nie tylko ze względu na występujące preferencje podatkowe, ale również uproszczoną księgowość oraz brak wymogu posiadania kapitału na rozpoczęcie działalności.

Zalety takiej dzialanosci:

 • mniej formalności przy zakładaniu i prowadzeniu biznesu
 • niższy podatek dochodowy uzależniony od wysokości dochodów
 • kwota wolna od podatku VAT (Umsatzsteuer) dla Kleingewerbe wynosi do 22.000 euro
 • kwota wolna od podatku od Gewerbe (Gewerbesteuer) do 24.500 euro
 • dobrowolne ubezpieczenie rentowe i emerytalne (w niektórych branżach ubezpieczenie rentowe jest obowiązkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne, choć obowiązkowe, nie jest drogie zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką jakość opieki zdrowotnej

Prowadząc działalnością gospodarczą należy pamiętać o:

 • poprawnym wystawianiu rachunków
 • rachunek wystawiony przez Kleingewerbe powinien zawierać zapis, że firma na podstawie wymienionego wcześniej paragrafu 19 UStG jest zwolniona z podatku VAT. Wystawienie rachunku z VAT bądź paragrafem 13B UStG będzie skutkowało tym, że firma automatycznie będzie płatnikiem VAT-u
 • przedsiębiorcy zapominają też (najczęściej z uwagi na nieznajomość zasad), że po przekroczeniu wyżej wspomnianego obrotu podlegają pod VAT i nie mogą wystawiać już faktur jako Kleingewerbe rozpoczynając kolejny rok obrotowy
 • w rezultacie prowadzi to do konieczności korekty wystawionych rachunków oraz najczęściej zapłaty zaległego podatku VAT z odsetkami za zwłokę.
 • przedsiębiorcy często są przekonani, że osiągając niewielki dochód często wolny od podatku, są zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji podatku dochodowego- jest to nieprawda – mając otwartą działalność gospodarczą w Niemczech choć jeden dzień, należy złożyć deklarację podatkową do niemieckiego urzędu skarbowego Finanazamt. 
 • zdarza się również, że wezwania do rozliczenia pozostają bez odpowiedzi. Prowadzenie działalności nakłada jednak na przedsiębiorcę obowiązek corocznego składania zeznania podatkowego.

Założenie firmy w Niemczech jest trochę bardziej skomplikowane niż w Polsce, konieczne jest załatwienie wielu formalności. Trzeba zgłosić firmę do:

 • urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt)
 • urzędu skarbowego (Finanzamt)
 • izby przemysłowo–handlowej (IHK) lub rzemieślniczej (HWK), Soka-Bau (w zależności od branży)
 • ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenkasse)

Dokumenty potrzebne do założenia działalności:

 • kserokopia paszportu lub dowodu osobistego (z dwóch stron)
 • potwierdzenie o zameldowaniu
 • adres, pod którym rejestrujemy działalność lub umowa najmu lokalu, w którym będziemy go prowadzić

Działalność gospodarczą w Niemczech można także otworzyć bez meldunku!

Rejestracja firmy następuje wówczas pod adresem odpowiednio do tego przystosowanego biura księgowego. Nasze biuro spełnia tego typu wymogi. 

W niektórych branżach do zgłoszenia działalności należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis)
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami
 • zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym
 • dokument uprawniający do wykonywania określonego zawodu

Dokumenty z prowadzonej działalności powinny być przechowywane przez 10 lat.

W szczególności należy zachować:

 • faktury przychodowe
 • rachunki kosztowe w związku z prowadzeniem małej działalności
 • wyciągi z rachunku bankowego firmy w Niemczech
 • nazwy i adresy zleceniodawców
 • informacje o usługach, czyli miejsca ich wykonywania, a także godzinach pracy
 • dokumenty zawierające ustalenia w sprawie wykonywanych usług

Przechowywanie powyższych dokumentów pomoże także w wypadku kontroli.

Pozwoli także uniknąć sporów z kontrahentami. Spory w stosunku do osób prowadzących Gewerbe nie są rzadkością. Często związane są one z kwestiami związanymi z wykonywaniem usług, czy wymaganych z tego tytułu płatności.

Od momentu rejestracji działalności osoba prowadząca firmę nie tylko musi zadbać o własne narzędzia, umieć oszacować koszty swojej pracy, samodzielnie pozyskiwać zlecenia, ale przede wszystkim zadbać o ubezpieczenie zdrowotne czy kwestie prawno-podatkowe jak obowiązkowe rozliczenie podatku.

 

Czy wykonując usługi budowlane na terenie Niemiec, lepiej jest prowadzić polską, czy niemiecką działalność gospodarczą?

Każdy polski przedsiębiorca, który podejmuje się samozatrudnienia, ma dwie możliwości:

może wybrać rejestrację polskiej firmy w Niemczech albo założyć ją w kraju, w którym chce świadczyć usługi.

Polska działalność gospodarcza w Niemczech:

Wybierając tę opcję, należy pamiętać też o obowiązku rejestracji podatkowej w niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt) w celu uzyskania numeru podatkowego.

Wnioski należy kierować do Urzędów Skarbowych alfabetycznie dla poszczególnych liter:

 • A – G : Finanzamt Hameln
 • H – L: Finanzamt Oranienburg
 • M – R: Finanzamt Cottbus
 • S – Z: Finanzamt Nördlingen

Następnie po zrealizowaniu zlecenia należy rozliczyć się z niemieckim fiskusem z uzyskanych dochodów.

Rejestracja podatkowa jest obowiązkowa dla polskich firm działających na terenie Niemiec, więc nie sposób jej uniknąć. Reguła podstawowa określa w rozporządzeniu, że osobę wykonującą w państwie członkowskim pracę na własny rachunek obowiązuje ustawodawstwo tego kraju. Zatem nie ma tu znaczenia siedziba firmy, która może znajdować się w Polsce, lecz faktyczne miejsce wykonywania czynności wchodzących w zakres prowadzonego przedsiębiorstwa. Obowiązek rozliczeniowy należy spełniać samemu, gdyż zleceniodawca nie jest pracodawcą, a jedynie kontrahentem.

Polska firma działająca w Niemczech musi przekazać fiskusowi następujące informacje:

 • o liczbie pracowników podejmujących pracę w Niemczech
 • o okresie, w jakim będą wykonywane usługi lub realizowana umowa o dzieło na terenie Niemiec
 • informacje o lokum pomieszczeniach biurowych itd.
 • dane personalne i dokładny adres miejsca stałego pobytu osoby reprezentującej firmę w Niemczech
 • dokumenty firmy takie jak np.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, numer statystyczny Regon czy też NIP w kraju będącym główną siedzibą firmy

Niemiecka działalność gospodarcza w Niemczech:

Decydując się na tą opcję należy zarejestrować firmę w Niemczech (Gewerbeamt) i przestrzegać przepisów, które obowiązują w tym miejscu tzn. rozliczać się z wykonywanej pracy z Niemieckim Urzędem Skarbowym oraz ponosić odpowiedzialność za terminowe i poprawne odprowadzenie podatków. Podatki, do których płacenia jest zobowiązana firma w Niemczech, mogą okazać się o kilka procent niższe niż te w Polsce.

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!