Elterngeld - czyli zasiłek wychowawczy

Elterngeld

Elterngeld, czyli zasiłek macierzyński w Niemczech jest świadczeniem dla rodziców niemowląt i małych dzieci. Ma ono na celu umożliwienie rodzicom wychowania i opieki nad dzieckiem.
Niemiecki Elterngeld odpowiada polskiemu zasiłkowi wychowawczemu, o który można się ubiegać zaraz po narodzinach dziecka.
Wysokość zasiłku rodzicielskiego zależy od Twojej osobistej sytuacji życiowej oraz od wybranego wariantu zasiłku rodzicielskiego.

Komu należy się zasiłek wychowawczy Elterngeld?

Jako matka lub ojciec możesz otrzymać zasiłek rodzicielski pod następującymi warunkami:

 • Opiekujesz się swoim nowo narodzonym dzieckiem i wychowujesz je.
 • Mieszkasz z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym.
 • Mieszkasz w Niemczech.
 • W ogóle nie pracujesz lub pracujesz nie więcej niż 30 godzin tygodniowo.

Zasiłek rodzicielski nie zależy od stosunku pracy. Jest on dostępny dla: osób zatrudnionych, osób pracujących na własny rachunek, bezrobotnych, studentów, gospodyń domowych, osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, osób pracujących na podstawie Mini-Job i osób pracujących za granicą.

Oznacza to, że Elterngeld mogą otrzymać również osoby, które wcześniej pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy.

Nie ma też znaczenia, czy wychowuje się dziecko wspólnie z drugim rodzicem. Możesz również otrzymać Elterngeld, jeśli wychowujesz dziecko samotnie lub oddzielnie od drugiego rodzica.

Polscy rodzice mogą również otrzymać Elterngeld, jeśli mieszkają w Polsce. Jeśli tylko jedno z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego w Polce.

Jaką kwotę zasiłku rodzicielskiego mogę otrzymać?

Wysokość zasiłku rodzicielskiego zależy od następujących czynników:

 • Jak duży dochód osiągnąłeś przed urodzeniem dziecka?
 • Jaki dochód będziesz miał w czasie pobierania zasiłku rodzicielskiego?
 • Czy otrzymujesz jakieś inne świadczenia państwowe?
 • Czy będziesz miał bliźniaki lub więcej wieloraczków?
 • Czy masz już inne małe dzieci w swoim gospodarstwie domowym?

W zależności od dochodów:

 • Podstawowy zasiłek rodzicielski w wysokości od 300 do 1 800 euro miesięcznie oraz
 • ElterngeldPlus od 150 do 900 euro miesięcznie.

ElterngeldPlus różni się jedynie okresem wypłacanego Elterngeld od zwykłego. To znaczy, że końcowa kwota wypłaconego zasiłku się nie różni, ponieważ ElterngeldPlus jest wypłacany dwa razy dłużej jak zwykły Elterngeld, czyli przeważnie 24 miesiące po narodzinach dziecka.

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, możesz otrzymać zasiłek, na przykład dla bliźniąt lub starszego rodzeństwa.

Możesz również otrzymać minimalną kwotę 300 euro podstawowego Elterngeld lub 150 euro ElterngeldPlus, jeśli do tej pory nie miałeś żadnych dochodów. Otrzymasz również kwotę minimalną, na przykład, jeśli po urodzeniu dziecka zarabiasz tyle samo, co przed urodzeniem.

Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzicielski, jeśli moje dziecko mieszka w Polsce?

W przypadku rodzin, w których jedno z rodziców pracuje w Niemczech jako pracownik najemny lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, podczas gdy drugie z rodziców nie pracuje i mieszka w innym kraju, możliwe jest również złożenie wniosku o Elterngeld. Należy jednak pamiętać, że o wszystkie świadczenia rodzicielskie i na dziecko należy ubiegać się w kraju, w którym zamieszkuje drugi rodzic i dziecko. W przypadku Polski należy ubiegać się o zasiłek wychowawczy, becikowe, świadczenia rodzinne oraz zasiłek 500+. Pamiętaj o terminach składania wniosków, najlepiej w miesiącu narodzin dziecka.

Nie możemy wybrać, z którego kraju chcemy otrzymywać świadczenia, ale możemy otrzymywać różnicę między świadczeniami. W tym przypadku niemiecki Elterngeld zostanie wypłacony dopiero po złożeniu wniosku o zasiłek zagraniczny. Jeśli nie można udowodnić rzeczywistej wysokości zagranicznego świadczenia, to zagraniczne świadczenie zostanie potrącone z niemieckim Elterngeld w maksymalnej wysokości. Tak więc w przypadku Polski odliczane są wszelkie przyznane zasiłki macierzyńskie lub rodzicielskie. 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania Elterngeld?

Wniosek o Elterngeld można złożyć dopiero po urodzeniu dziecka, jednak należy go złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka. Elterngeld jest wypłacany wstecznie za okres maksymalnie 3 miesięcy.

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty: 

 • Akt urodzenia dziecka lub świadectwo urodzenia otrzymane w szpitalu lub od położnej, oraz
 • Dowód twoich poprzednich dochodów. Dla osób zatrudnionych są to paski wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka, dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest to zazwyczaj ostatnie rozliczenie podatkowe. 
 • Dochody uzyskane w Polsce można udokumentować zaświadczeniem z urzędu skarbowego UE/EOG oraz innymi dokumentami, np. zaświadczeniem o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku rodzicielskiego. 
 • Jeśli posiadasz ubezpieczenie, należy to również udowodnić kopią karty ubezpieczeniowej lub dowodem ubezpieczenia prywatnego. 
 • Bardzo często urząd rozpatrujący twój wniosek o Elterngeld zapyta cię, czy ubiegałeś się o Kindergeld, a jeśli został ci on przyznany, będziesz musiał dostarczyć kopię zawiadomienia.

W zależności od indywidualnego przypadku mogą być potrzebne inne dokumenty. Twój pracodawca jest zobowiązany do wydania Ci wymaganych dokumentów, jeśli jest to konieczne. Niemiecki urząd nie podejmie decyzji, dopóki nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów. Opóźnienia w wydawaniu decyzji wynikają w szczególności z terminu wydawania zawiadomień dotyczących polskich świadczeń.

Elterngeld - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi kwota podstawowego świadczenia macierzyńskiego Elterngeld?

Jako podstawowy Elterngeld otrzymuje się zazwyczaj 65% dochodu netto, który otrzymywało się przed narodzinami dziecka i który ustaje po narodzinach dziecka. To oznacza:

 • W tych miesiącach, w których nie masz żadnych dochodów, podstawowy Elterngeld wynosi 65% dochodu netto przed narodzinami dziecka.
 • W tych miesiącach, w których uzyskujesz dochód, Elterngeld wynosi 65% różnicy między dochodem netto przed urodzeniem dziecka a dochodem netto po urodzeniu dziecka.
 • Maksymalnie 2.770 euro jest brane pod uwagę jako dochód netto przed urodzeniem dziecka.

Jeśli przed urodzeniem dziecka miałeś dochód netto mniejszy niż 1.240 euro, otrzymasz więcej Elterngeldu. Dzieje się tak dlatego, że wzrasta wtedy procent różnicy w dochodach, który otrzymuje się jako zasiłek rodzicielski. Im niższy dochód netto, tym wyższy procent.

Jak opodatkowany jest Elterngeld?

Sam Elterngeld jest wolny od podatku, więc nie trzeba od niego płacić żadnych podatków. Podlega on jednak tzw. progresji. Oznacza to, że Elterngeld jest brany pod uwagę przy obliczaniu Twojej stopy podatkowej. Może to oznaczać, że wpadniesz w wyższą stopę podatkową. Wówczas będziesz musiał zapłacić wyższy podatek od reszty swoich dochodów. Dlatego w zeznaniu podatkowym należy zadeklarować Elterngeld.

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

  Co możemy dla ciebie zrobić?