Polityka prywatności – polskie-biuro-niemcy.com

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Euro Profi Paulina Misiak-Olejnik z siedzibą w Monachium, Knorrstr. 21, z jurysdykcją w Monachium, NIP Europejski: DE292946580 (Administrator).

Administrator przetwarza dane zgromadzone za pośrednictwem formularzy i Ankiety danych serwisu internetowego działającego w domenie polskie-biuro-niemcy.com (Serwis).

Administrator przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych na najwyższym poziomie z poszanowaniem prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Dane kontaktowe Administratora

W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem email: info@polskie-biuro-niemcy.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe osób (Użytkowników):  wypełniających formularze i Ankietę danych, które są zawarte w Serwisie: imiona; nazwiska;  adresy poczty elektronicznej; numery telefonów, daty urodzenia; adresy zamieszkania; dane o zawodzie; dane dot. stanu cywilnego; imiona,  nazwiska, daty urodzenia małżonka/małżonki, dane o dochodach, kosztach, świadczeniach małżonka/małżonki; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci; dane szkoły dzieci tj. nazwy szkoły, adres szkoły; dane pracodawcy tj. firma i adres; dane dotyczące przebiegu zatrudnienia, w tym adres wykonywania pracy; identyfikatory podatkowe; dane o dochodach, kosztach, świadczeniach; dane o ubezpieczeniach; dane o posiadanych i najmowanych nieruchomościach; dane rachunków bankowych; dane o adresie IP.

Wskazane wyżej dane są przetwarzane:

 1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Użytkownikami; w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
  w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników; marketingu usług Administratora, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których uczestniczy oraz o działalności Administratora (np. w ramach newslettera); a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego
  z Serwisem, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem, podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawa Użytkowników

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi wykonanie usługi, kontakt z Użytkownikiem, przekazywanie informacji
o wydarzeniach i działalności Administratora. 

Zgodnie z zasadami określonymi w ww. przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli Użytkownicy nie wyrażają zgody, aby Administrator przetwarzał ich dane osobowe w celach marketingowych, mogą oni w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem profilowania.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych;
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności podmioty powiązane
z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny bądź osobowy, które mają siedzibę
w jednym z Państw Unii Europejskiej, jak również zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, czy inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, rzeczoznawcy, biegli, prawnicy, organy administracji publicznej, służby państwowe i sądy. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz kontrahentami, może powierzać przetwarzanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Wymaga podkreślenia, że w każdym takim przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych Użytkowników oraz do przetwarzania ich zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w siedzibie Administratora, względnie w siedzibie podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych na zasadach wskazanych wyżej.  Dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej

Skargi

Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych.

Informacje o treści zmian Polityki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu
i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Polityka cookies

Mechanizm cookies

Administrator wskazany w Polityce prywatności przetwarza dane zgromadzone za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie platformarozliczeniowa.pl (Serwis).

Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym osób korzystających z Serwisu (Użytkowników), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 2. zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkowników (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów);
 3. przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownicy nie muszą na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji);
 4. prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się Serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowania się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom Użytkowników.

Zmiana ustawień cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkowników.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone urządzeniu końcowym Użytkowników, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje urządzeniach końcowych Użytkowników i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług
w ramach Serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugeruję się, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie Serwisu.

Zmiana polityki cookies

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych.

Informacje o treści zmian Polityki są niezwłocznie publikowane w ramach Serwisu
i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Serwisu.