Emerytura Niemiecka

Emerytura niemiecka

Kiedy należy się niemiecka emerytura?

Niemiecką emeryturę może otrzymać prawie każdy, kto pracuje w Niemczech. Ponadto należy osiągnąć określony wiek. Od 2012 r. granica ta jest stopniowo podnoszona z 65 do 67 lat. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest dłuższa średnia długość życia.

O świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego mogą ubiegać się tylko ci, którzy już od pewnego czasu są ubezpieczeni. Ten minimalny okres ubezpieczenia nazywany jest okresem oczekiwania i wynosi pięć lat.

Na wielkość emerytury składają się następujące elementy:

 • Składki z tytułu zatrudnienia lub samozatrudnienia. Pod pewnymi warunkami liczą się również miesiące, w których otrzymywałeś np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2010 zasiłek dla bezrobotnych II lub zasiłek przejściowy.
 • Dobrowolne składki opłacane wyłącznie przez Ciebie.
 • Okres wychowywania dzieci przez pierwsze 2,5 lub 3 lata życia dziecka.
 • Miesiące nieprzepracowanej opieki domowej.
 • Miesiące od wyrównania emerytury w przypadku rozwodu.
 • Składki z Minijob, które opłacałeś razem z pracodawcą. Składki za Minijob opłacane tylko przez pracodawcę są brane pod uwagę tylko proporcjonalnie.

Jaka jest wysokość niemieckiej emerytury?

Ponieważ emerytura zależy od okresów przepracowanych w życiu, obliczenie emerytury nie może być sprowadzone do prostego wzoru.

Aby w przybliżeniu obliczyć swoją emeryturę, można skorzystać z kalkulatora emerytalnego: 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Wie-wird-meine-Rente-berechnet/wie-wird-meine-rente-berechnet_node.html  

Jest to jednak tylko szacunek, w którym nie uwzględniono wielu czynników. 

Ponadto istnieje formuła emerytalna, którą jest wyjaśniona poniżej w formie uproszczonej: 

Punkty zarobkowe x współczynnik dostępu x współczynnik rodzaju emerytury x aktualna wartość emerytury = miesięczna kwota emerytury 

Ważną rolę odgrywają tu takie czynniki, jak wysokości zarobków, roczne średnie zarobki wszystkich ubezpieczonych w Niemczech, wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie, stażu pracy i współczynnika momentu przejścia na emeryturę.

Dopiero po uwzględnieniu wszystkich czynników można obliczyć wysokość emerytury. 

Czy można odzyskać składki emerytalno-rentowe ?

Zwrot składek jest przepisem prawnym niemieckiej ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ustawodawca niemiecki określił w tym przepisie, że pod pewnymi warunkami wpłacone już składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne mogą zostać zwrócone na wniosek uprawnionego.

Ten zwrot składek może być przydatny dla niektórych grup osób, np. dla obcokrajowców, którzy pracowali w Niemczech tylko przez kilka lat przed powrotem za granicę. W przypadku obcokrajowców należy jednak zwrócić uwagę na ewentualne umowy między Niemcami a krajem pochodzenia.

Składki są zwracane tylko na wniosek osoby uprawnionej. W momencie składania wniosku wnioskodawca musi być zwolniony z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego przez co najmniej 24 miesiące lub osiągnąć standardowy wiek emerytalny lub być osobą pozostałą po śmierci takiej osoby.

Prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy osoba ta opłacała już składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne i sama odprowadzała do niego składki.

Ponadto:

 • nie możesz podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu w ustawowym systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych i nie możesz mieć prawa do dobrowolnego ubezpieczenia w ustawowym systemie ubezpieczeń emerytalno-rentowych
 • musisz być zwolniony z ubezpieczenia obowiązkowego lub zwolniony z ubezpieczenia i nie spełnić ogólnego okresu oczekiwania
 • musisz osiągnąć wiek emerytalny (poprzednio 65 lat, obecnie stopniowo podwyższany do 67 lat) i nie spełnić ogólnego okresu kwalifikacyjnego (co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych z okresami składkowymi)
 • lub musisz być osobą pozostałą przy życiu (wdową, wdowcem, żyjącym partnerem lub sierotą) po takiej osobie.

Co zrobić, jeśli mam zarówno niemiecką, jak i polską emeryturę?

Jeśli pracowałeś w kilku krajach UE, obowiązuje zasada “koordynacji emerytur”. Oznacza to, że wszystkie okresy pracy są uwzględniane przy obliczaniu emerytury, niezależnie od tego, w jakim państwie UE miały miejsce. W UE składki emerytalne są odprowadzane w kraju, w którym pracujemy, zaś emerytura jest wypłacana w miejscu zamieszkania w momencie uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego.

Jeżeli chcesz otrzymywać emeryturę z różnych państw członkowskich, nie musisz składać wniosku do wszystkich zaangażowanych instytucji ubezpieczeniowych. Wniosek złożony w Polsce, Niemczech lub innym państwie członkowskim będzie wówczas ważny w każdym państwie członkowskim jednocześnie. 

W przypadku osób, które przeprowadziły się do Niemiec, należy wziąć pod uwagę datę, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły pewne reformy w Unii Europejskiej. 

Jeżeli przeprowadziłeś się do Niemiec po 01.01.1991 r., to dotyczy Cię prawo emerytalne Unii Europejskiej. Oznacza to, że polska emerytura jest wypłacana do Niemiec przez polskiego ubezpieczyciela, a następnie niemieckie władze obliczają rzeczywistą wysokość emerytury. 

Jeśli przeprowadziłeś się do Niemiec przed 31.12.1990 i mieszkasz w Niemczech nieprzerwanie, porozumienie emerytalne z 1975 roku jest dla Ciebie ważne. Wysokość emerytury obliczana jest tutaj w zależności od staży pracy. Jeśli pracowałeś zarówno w Niemczech jak i w Polsce, lata pracy w obu krajach są sumowane i uwzględniane w obliczeniach. W takim przypadku strona polska jest również zwolniona z płacenia renty, a strona niemiecka ustala wysokość renty i ją wypłaca. 

Niemiecka emerytura - najczęściej zadawane pytania

Emerytura nie jest przyznawana automatycznie - co jest potrzebne do wniosku?

Emerytura w Niemczech nie jest przyznawana automatycznie. Aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek. Do tego wniosku potrzebne będą następujące dane:

 • niemiecki numer ubezpieczenia społecznego, czyli numer SV (“Sozialversicherungsnummer”). Numer ten otrzymujesz automatycznie, gdy rozpoczynasz pierwszą pracę w Niemczech. 
 • Ważne też są potwierdzenia wypłat naszego wynagrodzenia w Niemczech (czyli tzw. “Lohnabrechnung”), świadectwa pracy, potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia i wszystkie inne dokumenty dotyczące naszej pracy i składek, które otrzymujemy od naszego pracodawcy i niemieckich urzędów. Mogą się okazać bardzo pomocne w momencie składania wniosku o emeryturę.

Wniosek o emeryturę należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą przejścia na emeryturę. Najwcześniej można go złożyć na 6 miesięcy przed planowaną datą przejścia na emeryturę. 

Nie musisz robić tego osobiście. Możesz to zrobić online lub może zrobić to ktoś za Ciebie. Nasze biuro podatkowo-księgowe pomaga w załatwianiu spraw związanych z niemiecką emeryturą. 

Czy można zwiększyć swoją emeryturę w Niemczech?

W Niemczech można podjąć następujące działania, aby nieco podwyższyć swoją emeryturę:

 • Jeśli Twoja emerytura nie przekracza 789 euro, możesz ubiegać się o ochronę socjalną.
 • Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, mogą również podjąć pracę w charakterze emeryta za 450 euro. 
 • Jeśli wysokość emerytury zostanie obliczona wcześniej, można również skorzystać z prywatnego ubezpieczenia emerytalnego.

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

  Co możemy dla ciebie zrobić?