Co to jest Elterngeld?

Elterngeld to zapomoga rodzicielska, wprowadzona w 2007 r., która zastąpiła Erziehungsgeld. Prawo do niej mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować, aby się nim opiekować.
O zasiłek mogą się ubiegać małżeństwa jak też samotne matki. Przez jak długi okres wypłacany jest Elterngeld?

Zapomogę rodzicielską (Elterngeld) można pobierać do dwunastu miesięcy. Jeżeli także drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, to można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Najdłużej można więc otrzymywać zapomogę przez 14 miesięcy.

Poza tym istnieje możliwość rozdzielenia wyliczonych pieniędzy na dłuższy okres czasu (jedna osoba może otrzymywać połowę zapomogi przez 24 miesiące).

Co z samotnie wychowującymi matkami? Samotne matki otrzymują Elterngeld przez 14 miesięcy.

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, który wypłacany jest na dzieci aż do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak najdłużej do ukończenia 25. roku życia. Wysokość zasiłku jest zależna od ilości posiadanych dzieci. Zasiłek jest wypłacany bez względu na zarobki osoby wnioskującej o Kindergeld.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia firmy?

  • kopia dowodu osobistego
  • adres na którym dana firma ma być zameldowana (istnieje możliwość podania naszego adresu biurowego)
  • pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej (w przypadku zlecenia u nas w biurze)

Zakładając taką firmę należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemieślniczą (Handwerkskammer).
Za wykonaną pracę zleceniobiorca musi wystawić rachunek. Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na rachunku aby jego ważność nie podlegała zakwestionowaniu przez innych.
Zgodnie z § 193 VVG od 2005 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Otwierając firme należy pamiętać, iz niewiedza oraz nieznajomość prawa tak samo podlegają karze grzywny.

Co to jest Wohngeld?

To dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach. Zgodnie z § 1 WoGG (das Wohngeldgesetz – pol. ustawa o dodatku mieszkaniowym). Wohngeld ma na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym i jest wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniądze otrzymane w ramach dodatku mieszkaniowego nie muszą zostać zwrócone.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Od 01.09.2009 roku istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia, są Państwo zobowiązani do uregulowania zaległych składek! (§193 VVG).  Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla osób wybierających się do Niemiec. Leki, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków.