Świadczenia Niemieckie

Świadczenia

Świadczenia niemieckie są formą wsparcia finansowego oferowaną przez państwo obywatelom Niemiec, obywatelom krajów UE oraz osobom spoza państw członkowskich Unii, którzy mają na terenie Niemiec obowiązki podatkowe. Do takich osób zalicza się między innymi osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę bądź prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czym są Niemieckie świadczenia?

Świadczenia w Niemczech obejmują świadczenia rodzinne, zasiłek macierzyński, świadczenia dla bezrobotnych oraz świadczenia emerytalno-rentowe. Zasiłki tego rodzaju istnieją we wszystkich krajach UE, ale zasady ich przyznawania oraz wysokość różnią się w poszczególnych państwach. Świadczenia są wypłacane w kraju, w którym jesteś ubezpieczony bądź w którym jesteś rezydentem podatkowym i otrzymujesz je na takich samych zasadach, co osoby z obywatelstwem, w tym przypadku niemieckim.

Jakie świadczenia mogę uzyskać w Niemczech?

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia w Niemczech:

Zasiłek rodzinny na dziecko (Kindergeld)

Zasiłek rodzinny Kindergeld wypłacany jest osobom, które pracują jako osoby zatrudnione lub prowadzą działalność gospodarczą w Niemczech. Kindergeld może być przyznany na dzieci mieszkające w Polsce, pod warunkiem, że prowadzi się z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia lub które po uzyskaniu pełnoletności podjęły dalsze kształcenie (najpóźniej jednak do ukończenia 25. roku życia)

Zasiłek macierzyński (niem. Mutterschaftsgeld)

Zasiłek macierzyński jest wypłacany zatrudnionym kobietom, które są w ciąży. Mają one prawo do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w okresie sześciu tygodni przed planowanym urodzeniem dziecka. Okres ten obejmuje także 8 pierwszych tygodni od dnia porodu. Występuje wówczas bezwzględny zakaz zatrudnienia. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez państwową kasę chorych.

Zasiłek wychowawczy (Elterngeld

Zasiłek wychowawczy należy się rodzicom po urodzeniu dziecka, jeśli co najmniej jedno z nich deklaruje częściowe lub całkowite ograniczenie godzin pracy na rzecz wychowywania dziecka. Okres pobierania zasiłku może się wahać w zależności od sytuacji i preferencji rodziców. Pobieranie Elterngeld może trwać do ukończenia 12 lub nawet do 28. miesiąca życia dziecka. Z 

Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld)

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymują osoby, które po utracie pracy zarejestrowały się w Niemieckim Urzędzie Pracy (niem. Agentur für Arbeit) oraz złożyły odpowiedni wniosek i spełniły wszystkie wymogi. Jednym z podstawowych warunków do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest udokumentowany okres pracy przez 365 dni w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Bardzo ważne jest to, aby w odpowiednim czasie się zarejestrować. W przeciwnym razie, zasiłek dla bezrobotnych może zostać wstrzymany na 3 pierwsze miesiące po utracie pracy. Po otrzymaniu wypowiedzenia przez pracodawcę należy złożyć wniosek do 3 dni roboczych. Natomiast jeśli umowa o pracę trwa na czas określony, należy co najmniej 3 miesiące przed datowanym w umowie zakończeniem pracy zgłosić się do odpowiedniej agencji.

    Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!