Podatek budowlany w Niemczech - Freistellung

Freistellung — zwolnienie z podatku budowlanego

Na czym polega zwolnienie z podatku budowlanego freistellung?

Niemieckie prawo podatkowe stanowi o tym, że każda firma wykonująca usługi budowlane w Niemczech jest zobowiązana do zarejestrowania się w Niemieckim Urzędzie Skarbowym w celu pozyskania numeru podatkowego (Steuernummer) jak i zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungbescheinigung). Jeśli firma pracująca w branży budowlanej na terenie Niemiec nie jest w stanie okazać się takim zwolnieniem, jej zleceniodawca ma obowiązek potrącić podatek budowlany (Bauabzugsteuer) od każdej wystawionej faktury, złożyć odpowiedni protokół oraz przekazać podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego. Warto zatem złożyć wniosek, by nie martwić się o potrącenia. Freistellung otrzymuje na wniosek każda firma budowlana, która nie ma niewyjaśnionych spraw w niemieckim Finanzamcie.

Podatek od usług budowlanych jest zapisany w ustawie o niemieckim podatku dochodowym (niem. Einkommensteuergesetz, EStG), a dokładnie w §§ 48 do 48d ustawy o tym podatku. Podatek od usług budowlanych jest bowiem ściśle związany z niemiecką ustawą opisującą podatek dochodowy, jako że ma na celu zabezpieczenie państwa przed stratami spowodowanymi właśnie przez uchylenie się od obowiązku podatkowego jakim jest odprowadzanie podatku dochodowego.

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

  Ile wynosi podatek budowlany w Niemczech?

  Podatek budowlany (Bauabzugsteuer) wynosi 15 % od wartości brutto każdej faktury, przy której wystawieniu zleceniobiorca nie jest w stanie okazać się aktualnym zwolnieniem z tego podatku.

  Kto ma obowiązek zapłaty podatku Bauabzugsteuer?

  Każdy, kto nie posiada zwolnienia z podatku budowlanego, ma obowiązek zapłaty tego podatku. Obowiązek ten spoczywa jednak na zleceniodawcy, to on odprowadza podatek za usługę budowlaną, którą zlecił, jeżeli nie otrzymał freistellungu. Jeżeli tego nie zrobi, grożą mu kary finansowe.

  Dodatkowo podatek od usług budowlanych należny jest tylko wtedy, kiedy przedsiębiorstwo wykonuje prace budowlane na zlecenie innej firmy. Jeżeli zlecenie pochodzi od osoby prywatnej, nie ma obowiązku okazywania zwolnienia czy odprowadzenia podatku od usług budowlanych. Jednakże każda firma wykonująca prace budowlane na zlecenie innej firmy, pracująca na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a więc dotyczy to także polskich podwykonawców, jest objęta tym podatkiem.

  Jakie usługi podlegają pod podatek budowlany?

  • Stawianie budowli
  • Konserwacja budynków
  • Remonty
  • Przebudowa i rozbiórka budynku
  • Instalacja okien, drzwi, wind, schodów ruchomych, urządzeń grzewczych, itd
  • Instalacja oświetlenia i ledów reklamowych
  • Układanie przewodów instalacyjnych

  Jakie usługi NIE podlegają pod podatek budowlany?

  • Dostawy materiałów budowlanych, np. betonu
  • Udostępnianie urządzeń budowlanych
  • Instalacja kontenerów użytkowych/toalet na placu budowy
  • Utylizacja odpadów budowlanych
  • Montaż rusztowań
  • Wykonywanie przeglądów technicznych

  Kto powinien złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego Freistellung?

  Wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych powinien zostać złożony przez każdego przedsiębiorcę wykonującego usługi budowlane w Niemczech we właściwym urzędzie skarbowym. Nie ma tutaj znaczenia kraj, w którym działalność gospodarcza jest zarejestrowana. Istotne jest miejsce wykonywania usług. W praktyce otrzymanie Freistellungbescheinigung jest formalnością. Zaświadczenie wydawane jest w zasadzie każdemu przedsiębiorcy, który złoży wniosek i nie ma zaległości w niemieckiej skarbówce.

  Czy zagraniczni przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia podatku budowlanego?

  Jeśli zagraniczny przedsiębiorca wykonuje usługi budowlane na terenie Niemiec powinien wystąpić o Freistellung do Niemieckiego Urzędu Skarbowego, aby uniknąć płacenia podatku od usług budowlanych. Zagraniczni przedsiębiorcy nie są więc zwolnieni z płacenia podatku od usług budowlanych, dotyczy on wszystkich przedsiębiorców wykonujących zlecenia na terenie Niemiec.

  Jakie dokumenty należy przygotować, aby uzyskać Freistellung?

  Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (Steuernummer) i zwolnienie z Bauabzugsteuer wypełniony na przeznaczonym do tego formularzu należy wraz z odpowiednimi dokumentami przesłać do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwolnienie można uzyskać także wtedy, gdy numer identyfikacji podatkowej nie został jeszcze nadany, ale jest w procesie nadania. Firmy budowlane zarejestrowane w Polsce powinny załączyć do wniosku wpis do centralnej ewidencji oraz certyfikat rezydencji z Polskiego Urzędu Skarbowego. Osoby prowadzące niemiecką działalność gospodarczą powinny załączyć zameldowanie Gewerby.

  Podatek budowlany w Niemczech — najczęściej zadawane pytania

  Czy polskie firmy budowlane muszą złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

  Jeśli polska firma budowlana świadczy usługi budowlane w Niemczech, powinna wystąpić o Freistellung, aby zleceniodawca, dla którego usługi są świadczone, nie potrącał Bauabzugsteuer w wysokości 15% od każdej faktury. Usługa budowlana definiowana jest jako usługa związana ze stawianiem, konserwacją, przebudową, remontami, czy likwidacją obiektu budowlanego.

  Czy moi podwykonawcy muszą składać wniosek o Freistellung?

  Każdy zleceniodawca powinien egzekwować od swoich podwykonawców dokument poświadczający o zwolnieniu z podatku Bauabzugsteuer. Warto mieć na uwadze, że jeśli przy kontroli ze strony niemieckiej skarbówki, okaże się, że podwykonawcy nie posiadali aktualnego Freistellung podczas wykonywania swoich prac, obowiązek zapłaty podatku Bauabzugsteuer przechodzi na zleceniodawcę. W praktyce oznacza to, że jeśli powykonawca nie posiada aktualnego zwolnienia, a podatek budowlany nie został jemu potrącony, to w przypadku weryfikacji Finanzamtu, zleceniodawca będzie musiał odprowadzić Bauabzugsteuer od zapłaconych swoim podwykonawcom faktur. Sam zleceniobiorca nie ma obowiązku zapłaty podatku od usług budowlanych w Niemczech.

  Gdzie należy złożyć wniosek o Freistellung?

  Polskie firmy budowlane powinny złożyć pisemny wniosek o Freistellung do jednego z czterech wyznaczonych do tego Niemieckich Urzędów Skarbowych. W przypadku przedsiębiorców z Polski obór odpowiedniej skarbówki jest uzależniony od pierwszej litery nazwiska przedsiębiorcy.

  Czy potrącony podatek budowlany można odzyskać?

  Podatek budowlany można odzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz załączeniu do niego odpowiednich protokołów poświadczających o tym, że Bauabzugsteuer rzeczywiście został odprowadzony do niemieckiej skarbówki przez zleceniodawcę. Procedura ta niemniej jednak może być żmudna i przeciągać się w czasie. Dlatego zachęcamy wszystkich polskich przedsiębiorców działających w branży budowlanej po zachodniej granicy do złożenia wniosku o Freistellung, by spać spokojnie i nie martwić się o zamrożone w Niemieckim Urzędzie Skarbowym środki finansowe.

  Freistellung ile się czeka na zwrot?

  Jeżeli nie udało się uzyskać zwolnienia na czas i podatek został pobrany przez zleceniodawcę, można go odzyskać po złożeniu pisemnego wniosku do finanzamtu, czyli do niemieckiego urzędu skarbowego. Złożenie wniosku możliwe jest listownie bądź mailowo. Rzadko kiedy następuje to w danym roku kalendarzowym, najczęściej zwrot podatku budowlanego nastąpi to w przyszłym roku kalendarzowym, ponieważ urząd skarbowy nie ma żadnego terminu na zwrot Bauabzugsteuer.

  Jak załatwić Freistellung w Polsce?

  Jest to jak najbardziej możliwe dla polskich wykonawców, aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego, jeśli obowiązki podatkowe w Niemczech są wypełnione bądź przedsiębiorca pierwszy raz zajmuje się prowadzeniem działalności na terenie Niemiec. Należy listownie bądź mailowo zwrócić się do przypisanego przedsiębiorcy urzędu skarbowego bądź zwrócić się do biura rachunkowego zajmującego się firmami budowlanymi. Do polskich firm przypisany jest odpowiednio następujący niemiecki urząd skarbowy (według nazwiska przedsiębiorcy):

  • Finanzamt Hameln –> A-G;
  • Finanzamt Oranienburg –> A-G;
  • Cottbus –> M-R;
  • Nördlingen –> S-Z.