Alimenty w Niemczech

 

  • Alimenty to określenie świadczeń na utrzymanie, które rodzice są zobowiązani płacić swoim (nieślubnym) dzieciom.
  • Alimenty w Niemczech oblicza się zazwyczaj na podstawie „Düsseldorfer Tabelle”. 
  • Alimenty pomałżeńskie są czasami określane również jako alimenty i są wypłacane potrzebującym byłym partnerom.

Kto jest uprawniony do alimentów?

Prawo do alimentów mają osoby, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Mogą to być m.in. dzieci, byli małżonkowie lub właśni rodzice.

Alimenty na rzecz dzieci

Dzieci ślubne, dzieci nieślubne i dzieci adoptowane rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców mają równe prawa do alimentów. Nieletnie dzieci są zawsze uprawnione do alimentów do momentu osiągnięcia wieku 18 lat. Starsze dzieci w wieku od 18 do 21 lat otrzymują alimenty tylko wtedy, gdy nadal uczą się w szkole i mieszkają w gospodarstwie domowym jednego z rodziców. Są one uważane za pełnoletnie uprzywilejowane dzieci i są traktowane w taki sam sposób, jak niezamężne niepełnoletnie dzieci w związku z płatnością alimentów.

Alimenty na rzecz małżonków

Alimenty w przypadku separacji lub alimenty po zawarciu związku małżeńskiego (składające się z alimentów na opiekę, na starość i na wypadek choroby) oznaczają, że były partner płaci alimenty na rzecz swojego potrzebującego (byłego) małżonka tak długo, jak długo jest on zdolny do ich świadczenia. Uprawnienie i wysokość alimentów jest zawsze ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

Jak oblicza się alimenty?

Obliczenie alimentów zależy od tego, na kim spoczywa obowiązek ich płacenia. W związku z tym sposób obliczania alimentów należnych w ramach alimentów na dziecko różni się od sposobu obliczania alimentów małżonków.

Jaka jest wysokość alimentów?

W Niemczech głównym punktem odniesienia przy obliczaniu alimentów jest „Düsseldorfer Tabelle”. W oparciu o dochody dłużnika (w przypadku osób dorosłych obojga rodziców) oraz wiek uprawnionego dziecka, tabela ta przedstawia podstawowe miesięczne potrzeby, do których dziecko jest uprawnione.

„Düsseldorfer Tabelle” nie jest prawnie wiążąca, ale stanowi dobry punkt odniesienia i jest zazwyczaj stosowana przez sądy przy obliczaniu i ustalaniu alimentów.

Kwota ta jest więc zawsze uzależniona od sytuacji dochodowej rodziców oraz wieku potrzebującego i pozostającego na utrzymaniu dziecka i może być różna w każdym indywidualnym przypadku.

W przypadku dzieci pełnoletnich, udział obojga rodziców zobowiązanych do alimentacji ustala się poprzez zestawienie indywidualnych dochodów w stosunku do całości dochodów obu stron. Ten, kto zarabia więcej, ponosi też większy udział w płaceniu alimentów. Odsetek ten jest odpowiednio niższy w przypadku osób o niskich dochodach.

Tabela alimenty

Czy alimenty można odliczyć od podatku w deklaracji podatkowej ?

Odliczenie alimentów od podatku jest całkiem możliwe. Alimenty dla małżonków podlegają opodatkowaniu jako wydatki specjalne lub są odliczane jako nadzwyczajne obciążenie.