Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech

System rozliczania podatków w Niemczech różni się od polskiego. Z tego powodu poniżej znajdziesz zestawienie różnych przedziałów podatkowych w Niemczech.

Klasa I 

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby pozostające w długotrwałej separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską
 • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

Klasa II 

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

Klasa III 

 • osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,

Klasa IV 

 • osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy IV

Klasa V 

 • Dotyczy osób, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej.

Klasa VI 

 • Dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku).
 • Przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach.

Małżeństwo otrzymuje przy meldunku automatycznie kombinację klas podatkowych IV/IV. Można ją zmienić przesyłając do Finanzamtu wniosek o zmianę na kombinację III/V.

Małżonkowie powinni zatem wybrać kombinację klas podatkowych III/V, jeśli tylko jeden z małżonków uzyskuje dochody z pracy lub jeśli stosunek dochodów z pracy małżonków wynosi ok. 60/40. W przypadku odbiegających od siebie wskaźników wspólnie uzyskanego dochodu może dojść do dodatkowych opłat podatkowych.

Wybór kombinacji klas podatkowych IV/IV ma zawsze sens, jeśli oboje małżonkowie lub partnerzy uzyskują mniej więcej takie same dochody.

Kiedy przechodzi się do VI klasy podatkowej?

Dotyczy to pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie od kilku pracodawców w tym samym czasie. Klasa podatkowa VI ma zastosowanie do drugiego i każdego kolejnego stosunku pracy i prowadzi do wyjątkowo wysokiego potrącenia podatku dochodowego. Nawet jeśli pracodawca nie posiada danych, pobiera on podatek od wynagrodzenia zgodnie z klasą podatkową IV. Dotyczy to przypadków, w których:

 • pracownik nie podaje swojego numeru identyfikacji podatkowej ani daty urodzenia,
 • pracownik specjalnie zablokował transmisję dla pracodawcy,
 • pracownikowi nie został (jeszcze) nadany numer identyfikacyjny.

Musisz poinformować swojego pracodawcę, czy Twoje zatrudnienie u niego jest Twoim głównym czy dodatkowym zatrudnieniem. W zależności od tego pracodawca przyporządkowuje klasę podatkową od I do V (zatrudnienie główne) lub klasę podatkową VI (zatrudnienie dodatkowe).

Rozliczenie podatkowe z małżonkiem żyjącym w Polsce

Gdy małżonek mieszka w Polsce, wybór klas podatku dochodowego III i V jest możliwy, jeśli co najmniej 90% całkowitego dochodu podlega niemieckiemu podatkowi dochodowemu lub dochód nie podlegający niemieckiemu podatkowi dochodowemu nie przekracza 19.488 euro (2020: 18.816 euro) w roku kalendarzowym, nawet bez spełnienia warunków 90%. Klasę zmienić można w niemieckim urzędzie skarbowym. Osoba zatrudniona w Niemczech, rozliczając się w Niemczech, musi dołączyć zaświadczenie o dochodach małżonka mieszkającego w Polsce.

Wspólne rozliczenie razem z mężem lub żoną żyjącym na stałe w Polsce jest korzystne, jeśli ten zarabia mniej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość specjalnych odliczeń podatkowych uzyskiwanych z tytułu rozłąki rodziny. Można dzięki temu pomniejszyć podatek o koszty podróży do Polski raz w miesiącu (podwójne domownictwo). Odliczenie to jest opcjonalne, więc obowiązek dopełnienia formalności spoczywa na osobie zatrudnionej. 

  Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!