Rodzice siedzący przy stole ze swoją córką Kindergeld a praca dziecka

Kindergeld a praca dziecka — czy nadal otrzyma świadczenie?

Świadczenie kindergeld, czyli niemieckie świadczenie rodzinne, jest znane z tego, że wspiera rodziny w utrzymaniu i wychowaniu dzieci. Jednak istnieje wiele sytuacji życiowych, które mogą wpłynąć na to, kto ma prawo do kindergeldu i w jakiej wysokości. Jednym z istotnych zagadnień jest praca dziecka i wpływ pracy na otrzymywanie tego świadczenia. Czy rodzice nadal otrzymują Kindergeld, gdy ich dziecko podejmuje pracę bądź kształcenie zawodowe? W niniejszym artykule przyjrzymy się tym kwestiom i omówimy, jak różne czynniki wpływają na przyznanie kindergeldu w przypadku, gdy dziecko decyduje się na pracę zarobkową, a także wtedy, gdy dziecko decyduje się kontynuować naukę po 18 roku życia.

Zasiłek rodzinny na pełnoletnie dziecko — czy przysługuje?

Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, który jest zatrudniony i opłaca niemieckie świadczenia socjalne. Od 2023 roku wynosi 250 euro na każde dziecko, podczas gdy w przeszłości było to 219 euro na jedno dziecko, a 225 na kolejne dziecko, a 250 dopiero na trzecie dziecko. Obecnie jednak kwota kindergeld jest zrównana niezależnie od liczby dzieci.

Kindergeld przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, a w szczególnych przypadkach do 21 bądź nawet do 25 roku życia, kiedy dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców, czyli nie jest w stanie utrzymać się w pełni samodzielnie oraz dalej się uczy. Do jakiego wieku dziecka możesz ubiegać się więc o kindergeld?

  • do 21 roku życia po ukończeniu szkoły zawodowej i braku możliwości znalezienia pracy,
  • do 25 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki, przy czym nie chodzi tylko o naukę na uczelni wyższej, a w jakiejkolwiek szkole.

Aby mieć prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego kindergeld, należy jako rodzic i wnioskodawca spełnić następujące warunki:

  • należy być obywatelem krajów członkowskich Unii Europejskiej
  • należy być zatrudnionym u niemieckiego pracodawcy i/lub mieszkać w Niemczech.

Jako obywatele UE mamy prawo do otrzymywania kindergeld także wtedy, gdy nie mieszkamy w Niemczech, ale posiadamy pracę zarobkową, która zarejestrowana jest w Niemczech i odprowadzane są z niej składki na niemieckie ubezpieczenia socjalne, także jeżeli dzieci mieszkają w Polsce, np. z drugim rodzicem bądź opiekunem. Również jeżeli nie posiadamy pracy, ale mieszkamy na terenie Niemiec, mamy prawo do zasiłku rodzinnego, o ile jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Prawo do złożenia wniosku o kindergeld mają rodzice biologiczni dziecka, rodzice zastępczy oraz opiekunowie prawni. Wnioskowanie jest koniecznie, ponieważ kindergeld nie jest przyznawany automatycznie po narodzinach dziecka, a dopiero po złożeniu wniosku. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, ponieważ cała procedura może zająć kilka miesięcy w zależności od sprawności działania danej kasy rodzinnej.

Warunki do pobierania zasiłku na pełnoletnie dziecko

Powyżej 18 roku życia osoba otrzymująca kindergeld zobowiązana jest do dostarczania zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zaświadczenie to należy dostarczyć co najmniej raz do roku, najpóźniej w październiku. Zasiłek kindergeld jest bowiem przyznawany nie na stałe od czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności do 25 roku życia. Niemiecka kasa rodzinna od 18 roku życia dziecka będzie regularnie sprawdzała status uprawnień do otrzymywania zasiłku.

Zazwyczaj po ukończeniu szkoły średniej, np. liceum lub technikum, przysługujące na dziecko kindergeld jest dalej wypłacane, pod warunkiem, że powiadomimy urzędników kasy rodzinnej, iż dziecko planuje kontynuować naukę. Podczas tego okresu przejściowego można dalej otrzymywać zasiłek rodzinny, jednak czas ten obowiązuje maksymalnie cztery miesiące, czyli do rozpoczęcia nowego semestru na większości uczelni i w większości szkół wyższych.

Miejsce zamieszkania dziecka może być w Polsce, ale jeżeli dziecko pracuje, są pewne warunki, pod którymi rodzic dalej może mieć prawo do otrzymywania zasiłku. Również jeżeli dziecko jest w związku małżeńskim, dalej może pod pewnymi warunkami nie stracić prawa do kindergeld.

Kindergeld a praca dziecka — czy dziecko może pracować i pobierać zasiłek rodzinny?

Najprostszą odpowiedzią na pytanie, czy można kontynuować pobierania zasiłku kindergeld, jeżeli dziecko pracuje, jest tak – można, ale pod pewnymi warunkami. Praca zarobkowa dziecka jest wtedy ograniczona godzinowo – aby dziecko mogło pracować i dalej otrzymywać kindergeld, praca zarobkowa może być wykonywana do 20 godzin tygodniowo.

Limit ten dotyczy wyłącznie liczby godzin tygodniowo. Nie jest istotne, ile dziecko zarabia na godzinę lub w miesiąc, a jedynie to, aby liczba godzin tygodniowo nie przekroczyła 20.

Rejestracja dziecka w urzędzie pracy a zasiłek rodzinny

Jeżeli dziecko uczęszczało do szkoły zawodowej (czyli robiło tzw. Ausbildung), a po zakończeniu nauki i zdobyciu zawodu do 21 roku życia nie znajduje pracy i jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, dalej jest uprawione do otrzymywania kindergeld. W takim wypadku jednak należy wykazać, że dzieci są zarejestrowane w urzędzie jako poszukujące pracy.

Świadczenie Kindergeld, a przerwanie nauki przez dziecko

Jeżeli dziecko się uczy, nie traci prawa do kindergeld po skończeniu 18 roku życia. Jednakże należy regularnie meldować każdą zmianę, łącznie z przerwaniem nauki przez dzieci. W momencie przerwania nauki przez dziecko kindergeld nie zostanie już wypłacone, ponieważ traci się prawo do otrzymywania świadczenia. Należy pamiętać, aby dostarczyć kasie rodzinnej oświadczenie od razu po prawnym usankcjonowaniu odejścia od studiów. Jeżeli bowiem nie zrobimy tego o czasie i kindergeld będzie wypłacany, kiedy kasa rodzinna zorientuje się, z jaką data nauka została przerwana, będzie wymagała zwrotu kindergeld.

Familienkasse a zasiłek w ramach kształcenia zawodowego. Co należy zgłaszać?

W przypadku zasiłku w ramach kształcenia zawodowego, rodzina jest zobowiązana dostarczyć aktualne dokumenty potwierdzające uczestnictwo w programie kształcenia. To mogą być na przykład umowy o praktyki, zaświadczenia z uczelni lub szkoły zawodowej, czy też inne dokumenty potwierdzające status ucznia. Należy zawsze dbać o regularną coroczną (najczęściej do października) aktualizację dokumentów, ponieważ w innym wypadku zaświadczenie może być wstrzymane do czasu wyjaśnienia i dostarczenia aktualnych dokumentów.

Zaświadczenia potwierdzające naukę bądź potwierdzające ukończenie nauki

Zaświadczenia te stanowią podstawowy dokument potwierdzający status ucznia i są niezbędne przy ubieganiu się o Kindergeld i zasiłek w ramach kształcenia zawodowego. Dlatego należy regularnie zbierać i aktualizować te dokumenty w trakcie nauki.

Zaświadczenie zazwyczaj zawiera następujące informacje:

  • Status ucznia: dokument potwierdza status ucznia, czyli fakt uczestniczenia w programie kształcenia zawodowego, w tym w danej szkole czy placówce edukacyjnej.
  • Okres nauki: dokument zawiera informacje na temat okresu, w którym uczeń uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia nauki.
  • Zawartość programu kształcenia: często opisuje również program kształcenia, w tym kierunek nauki, zawód oraz inne szczegóły związane z edukacją.
  • Podpisy i pieczątki: w celu okazania ważności zaświadczenia, zazwyczaj musi być ono podpisane i opieczętowane przez odpowiedniego przedstawiciela instytucji edukacyjnej.

Zmiana profilu kształcenia

Jeśli uczeń zmienia kierunek nauki w trakcie kształcenia zawodowego, należy powiadomić kasę rodzinną o tej zmianie. Zmiana ta może wpłynąć na przyznanie świadczeń rodzinnych, tak samo jak z21miana profilu kształcenia może wymagać dostarczenia nowych dokumentów, takich jak nowe zaświadczenia z nowej szkoły lub placówki edukacyjnej.

Czy świadczenie przysługuje na studia zaoczne?

Zasiłek kindergeld przysługuje na dzieci, które kontynuują naukę niezależnie od jej formy. Dotyczy to bycia na studiach licencjackich, studiach magisterskich, wszelkiego rodzaju szkół zawodowych, niezależnie od tego, czy są to studia czy szkoła dzienna, zaoczna czy też wieczorowa.

Bardzo często jednak uczęszczanie na studia zaoczne powiązane jest z pracą zarobkową na pełen etat, a to wyklucza otrzymywanie zasiłku kindergeld. Świadczenie to jest bowiem przyznawane dzieciom uczącym się, które nie pracują więcej niż 20 godzin tygodniowo.

Jeżeli dziecko uczęszczające na studia zaoczne nie pracuje bądź pracuje tylko do 20 godzin tygodniowo, zasiłek kindergeld dalej przysługuje.